sábado, 28 de noviembre de 2015

Platón - Carta VII, [324e] - [326b]


Platón - Carta VII, [324e] - [326b]

Πλάτων τοῖς Δίωνος οἰκείοις τε καὶ ἑταίροις εὖ πράττειν.        

Καὶ ὁρῶν δήπου τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν ἔμπροσθεν πολιτείαν τά τε ἄλλα καὶ φίλον [324e] ἄνδρα ἐμοὶ πρεσβύτερον Σωκράτη, ὃν ἐγὼ σχεδὸν οὐκ ἂν αἰσχυνοίμην εἰπὼν δικαιότατον εἶναι τῶν τότε, ἐπί τινα τῶν πολιτῶν μεθ' ἑτέρων ἔπεμπον, βίᾳ ἄξοντα ὡς ἀποθανούμενον, [325a] ἵνα δὴ μετέχοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς, εἴτε βούλοιτο εἴτε μή· ὁ δ' οὐκ ἐπείθετο, πᾶν δὲ παρεκινδύνευσεν παθεῖν πρὶν ἀνοσίων αὐτοῖς ἔργων γενέσθαι κοινωνός ἃ δὴ πάντα καθορῶν καὶ εἴ τιν' ἄλλα τοιαῦτα οὐ σμικρά, ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐμαυτὸν ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν. Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ μετέπεσε τὰ τῶν τριάκοντά τε καὶ πᾶσα ἡ τότε πολιτεία· πάλιν δὲ βραδύτερον μέν, εἷλκεν δέ με ὅμως ἡ [325b] περὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ καὶ πολιτικὰ ἐπιθυμία. Ἦν οὖν καὶ ἐν ἐκείνοις ἅτε τεταραγμένοις πολλὰ γιγνόμενα ἅ τις ἂν δυσχεράνειεν, καὶ οὐδέν τι θαυμαστὸν ἦν τιμωρίας ἐχθρῶν γίγνεσθαί τινών τισιν μείζους ἐν μεταβολαῖς· καίτοι πολλῇ γε ἐχρήσαντο οἱ τότε κατελθόντες ἐπιεικείᾳ. Κατὰ δέ τινα τύχην αὖ τὸν ἑταῖρον ἡμῶν Σωκράτη τοῦτον δυναστεύοντές τινες εἰσάγουσιν εἰς δικαστήριον, ἀνοσιωτάτην αἰτίαν ἐπιβαλόντες [325c] καὶ πάντων ἥκιστα Σωκράτει προσήκουσαν· ὡς ἀσεβῆ γὰρ οἱ μὲν εἰσήγαγον, οἱ δὲ κατεψηφίσαντο καὶ ἀπέκτειναν τὸν τότε τῆς ἀνοσίου ἀγωγῆς οὐκ ἐθελήσαντα μετασχεῖν περὶ ἕνα τῶν τότε φευγόντων φίλων, ὅτε φεύγοντες ἐδυστύχουν αὐτοί. Σκοποῦντι δή μοι ταῦτά τε καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πράττοντας τὰ πολιτικά, καὶ τοὺς νόμους γε καὶ ἔθη, ὅσῳ μᾶλλον διεσκόπουν ἡλικίας τε εἰς τὸ πρόσθε προύβαινον, τοσούτῳ χαλεπώτερον ἐφαίνετο ὀρθῶς εἶναί μοι τὰ πολιτικὰ [325d] διοικεῖν· οὔτε γὰρ ἄνευ φίλων ἀνδρῶν καὶ ἑταίρων πιστῶν οἷόν τ' εἶναι πράττειν οὓς οὔθ' ὑπάρχοντας ἦν εὑρεῖν εὐπετές, οὐ γὰρ ἔτι ἐν τοῖς τῶν πατέρων ἤθεσιν καὶ ἐπιτηδεύμασιν ἡ πόλις ἡμῶν διῳκεῖτο, καινούς τε ἄλλους ἀδύνατον ἦν κτᾶσθαι μετά τινος ῥᾳστώνης τά τε τῶν νόμων γράμματα καὶ ἔθη διεφθείρετο καὶ ἐπεδίδου θαυμαστὸν ὅσον, ὥστε με, [325e] τὸ πρῶτον πολλῆς μεστὸν ὄντα ὁρμῆς ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ κοινά, βλέποντα εἰς ταῦτα καὶ φερόμενα ὁρῶντα πάντῃ πάντως, τελευτῶντα ἰλιγγιᾶν, καὶ τοῦ μὲν σκοπεῖν μὴ ἀποστῆναι μή ποτε ἄμεινον ἂν γίγνοιτο περί τε αὐτὰ ταῦτα καὶ [326a] δὴ καὶ περὶ τὴν πᾶσαν πολιτείαν, τοῦ δὲ πράττειν αὖ περιμένειν ἀεὶ καιρούς, τελευτῶντα δὲ νοῆσαι περὶ πασῶν τῶν νῦν πόλεων ὅτι κακῶς σύμπασαι πολιτεύονται - τὰ γὰρ τῶν νόμων αὐταῖς σχεδὸν ἀνιάτως ἔχοντά ἐστιν ἄνευ παρασκευῆς θαυμαστῆς τινος μετὰ τύχης λέγειν τε ἠναγκάσθην, ἐπαινῶν τὴν ὀρθὴν φιλοσοφίαν, ὡς ἐκ ταύτης ἔστιν τά τε πολιτικὰ δίκαια καὶ τὰ τῶν ἰδιωτῶν πάντα κατιδεῖν· κακῶν οὖν οὐ [326b] λήξειν τὰ ἀνθρώπινα γένη, πρὶν ἂν ἢ τὸ τῶν φιλοσοφούντων ὀρθῶς γε καὶ ἀληθῶς γένος εἰς ἀρχὰς ἔλθῃ τὰς πολιτικὰς ἢ τὸ τῶν δυναστευόντων ἐν ταῖς πόλεσιν ἔκ τινος μοίρας θείας ὄντως φιλοσοφήσῃ. …


Πλάτων τοῖς Δίωνος οἰκείοις τε                                       Platón a los parientes de Dión
καὶ ἑταίροις εὖ πράττειν.                                                     y amigos, que os vaya bien.               

Καὶ ὁρῶν δήπου τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ              Y viendo sin duda que los hombres en poco tiempo                   
χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν ἔμπροσθεν πολιτείαν         como oro mostraron a la anterior administración    
τά τε ἄλλα καὶ φίλον                                                         y por lo demás también al estimado            
[324e] ἄνδρα ἐμοὶ πρεσβύτερον Σωκράτη,                      [324e] varón, para mí el más respetado, Sócrates,     
ὃν ἐγὼ σχεδὸν οὐκ ἂν αἰσχυνοίμην                                  al que yo casi no me avergonzaría       
εἰπὼν δικαιότατον εἶναι τῶν τότε,                                   diciendo que era el más justo de los de entonces, 
ἐπί τινα τῶν πολιτῶν μεθ' ἑτέρων ἔπεμπον,                  a por uno de los ciudadanos junto con otros enviaban,              
βίᾳ ἄξοντα ὡς ἀποθανούμενον,                                        que por la fuerza lo condujeran para ser ejecutado,      
[325a] ἵνα δὴ μετέχοι τῶν πραγμάτων αὐτοῖς,                [325a] para que precisamente participase de los hechos con los mismos,”
εἴτε βούλοιτο εἴτε μή· ὁ δ' οὐκ ἐπείθετο,                         ya sea que quisiera, ya sea que no: pero él no obedecía,                 
πᾶν δὲ παρεκινδύνευσεν παθεῖν                                      todo se expuso a sufrir,                
πρὶν ἀνοσίων αὐτοῖς ἔργων γενέσθαι κοινωνός        antes que con ellos mismos de sus impíos actos hacerse cómplice           
ἃ δὴ πάντα καθορῶν                                                            todas estas cosas precisamente examinando     
καὶ εἴ τιν' ἄλλα τοιαῦτα οὐ σμικρά,                                  aunque algunas otras semejantes no pequeñas,             
ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐμαυτὸν ἐπανήγαγον                        yo me indigné y me retiré
ἀπὸ τῶν τότε κακῶν.                                                             por los males de entonces.  
Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ μετέπεσε τὰ τῶν                               Y no en mucho tiempo se derrumbó la [tiranía] de los                
τριάκοντά τε καὶ πᾶσα ἡ τότε πολιτεία·                          treinta y toda la administración de antes;                  
πάλιν δὲ βραδύτερον μέν,                                                   De nuevo, y más sosegadamente,         
εἷλκεν δέ με ὅμως ἡ                                                                me arrastraba a mí, sin embargo, lo                 
[325b] περὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ                                       [325b] relacionado con el administrar los asuntos públicos                      
καὶ πολιτικὰ ἐπιθυμία.                                                         y la pasión política.            
Ἦν οὖν καὶ ἐν ἐκείνοις ἅτε τεταραγμένοις                    Había ciertamente además en esos momentos, porque estaban revueltos, 
πολλὰ γιγνόμενα ἅ τις ἂν δυσχεράνειεν,                        muchos sucesos, los cuales uno cualquiera rechazaría,                      
καὶ οὐδέν τι θαυμαστὸν ἦν τιμωρίας ἐχθρῶν                y nada algo extraño era que se originasen venganzas        
γίγνεσθαί τινών τισιν μείζους ἐν μεταβολαῖς·               desproporcionadas de algunos enemigos en tales cambios;            
καίτοι πολλῇ γε ἐχρήσαντο                                                 sin embargo, al menos          
οἱ τότε κατελθόντες ἐπιεικείᾳ.                                          los entonces retornados usaron de una amplia moderación.             
Κατὰ δέ τινα τύχην αὖ τὸν ἑταῖρον                                  Pero por una casualidad de nuevo a mi compañero           
ἡμῶν Σωκράτη τοῦτον δυναστεύοντές                            Sócrates algunos, que tenían poder, a éste         
τινες εἰσάγουσιν εἰς δικαστήριον,                                     le llevan ante el tribunal,              
ἀνοσιωτάτην αἰτίαν ἐπιβαλόντες                                     habiéndole imputado una muy impía acusación          
[325c] καὶ πάντων ἥκιστα                                                     [325c] y de todas la menos posible        
Σωκράτει προσήκουσαν·                                                      que le convenía a Sócrates. 
ὡς ἀσεβῆ γὰρ οἱ μὲν εἰσήγαγον,                                         como impío ciertamente unos lo denunciaron,  
οἱ δὲ κατεψηφίσαντο καὶ ἀπέκτειναν                              otros lo condenaron y mataron    
τὸν τότε τῆς ἀνοσίου ἀγωγῆς οὐκ ἐθελήσαντα              a éste, que en otro tiempo de un impío traslado no quiso      
μετασχεῖν περὶ ἕνα τῶν τότε φευγόντων φίλων,           participar con relación a uno de los amigos de entonces desterrados,  
ὅτε φεύγοντες ἐδυστύχουν αὐτοί.                                      cuando desterrados padecían ellos mismos.                   
Σκοποῦντι δή μοι ταῦτά τε καὶ τοὺς ἀνθρώπους           observando yo estas cosas y a los hombres               
τοὺς πράττοντας τὰ πολιτικά,                                             a los que administran la política,
καὶ τοὺς νόμους γε καὶ ἔθη,                                                  y las leyes y aun las costumbres,             
ὅσῳ μᾶλλον διεσκόπουν ἡλικίας τε                                    en cuanto más yo observaba y de edad                       
εἰς τὸ πρόσθε προύβαινον,                                                   hacia el de delante avanzaba,             
τοσούτῳ χαλεπώτερον                                                           en tanto más difícil              
ἐφαίνετο ὀρθῶς εἶναί μοι τὰ πολιτικὰ                              me parecía a mí que era administrar bien 
[325d] διοικεῖν· οὔτε γὰρ ἄνευ φίλων ἀνδρῶν                 [325d] la política; puesto que , sin contar con estimados varones            
καὶ ἑταίρων πιστῶν οἷόν τ' εἶναι πράττειν                      y de compañeros leales, no era posible realizarla,                       
οὓς οὔθ' ὑπάρχοντας ἦν εὑρεῖν εὐπετές,                      y a los que estuviesen a su lado, no era fácil encontrar,          
οὐ γὰρ ἔτι ἐν τοῖς τῶν πατέρων ἤθεσιν καὶ                     porque ya no, entre las costumbres de los padres y                
ἐπιτηδεύμασιν ἡ πόλις ἡμῶν διῳκεῖτο,                             sus hábitos, la ciudad de nosotros se administraba,       
καινούς τε ἄλλους ἀδύνατον ἦν κτᾶσθαι                        y otros nuevos imposible era adquirir      
μετά τινος ῥᾳστώνης                                                           con alguna facilidad 
τά τε τῶν νόμων γράμματα καὶ                                           y los escritos de las leyes y                
ἔθη διεφθείρετο καὶ ἐπεδίδου                                             las costumbres se corrompían y se abandonaban   
θαυμαστὸν ὅσον, ὥστε με,                                                    cuan sorprendentemente, como que yo 
[325e] τὸ πρῶτον πολλῆς μεστὸν ὄντα                              [325e] al principio estando lleno de un gran  
ὁρμῆς ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ κοινά,                                         deseo por administrar la política,         
βλέποντα εἰς ταῦτα καὶ                                                        mirando hacia esas cosas y         
φερόμενα ὁρῶντα πάντῃ πάντως,                                     viendo que se precipitan por todas partes completamente,      
τελευτῶντα ἰλιγγιᾶν,                                                             yo, concluyendo, me mareaba,             
καὶ τοῦ μὲν σκοπεῖν μὴ ἀποστῆναι                                    y además, reflexionar de esto no rehusé           
μή ποτε ἄμεινον ἂν γίγνοιτο                                                con el fin de que un día mejor resultaría 
περί τε αὐτὰ ταῦτα καὶ                                                          con relación a las mismas cosas esas y            
[326a] δὴ καὶ περὶ τὴν πᾶσαν πολιτείαν,                           [326a] de cierto también con relación a toda la política,
τοῦ δὲ πράττειν αὖ περιμένειν ἀεὶ καιρούς,                    y a más, aguardar constantemente las ocasiones para obrar,              
τελευτῶντα δὲ νοῆσαι περὶ πασῶν                                     y que yo, concluyendo, he considerado en lo que respecta a todas            
τῶν νῦν πόλεων ὅτι κακῶς                                                   las ciudades de ahora, que de mala manera          
σύμπασαι πολιτεύονται                                                         todas juntas están gobernadas,                  
τὰ γὰρ τῶν νόμων αὐταῖς σχεδὸν                                     pues sus leyes en las mismas casi       
ἀνιάτως ἔχοντά ἐστιν ἄνευ παρασκευῆς                          incurablemente son sin que tengan algún proyecto
θαυμαστῆς τινος μετὰ τύχης                                             admirable juntamente con el azar
λέγειν τε ἠναγκάσθην,                                                           y a decir yo he sido obligado,
ἐπαινῶν τὴν ὀρθὴν φιλοσοφίαν,                                        alabando la verdadera filosofía,  
ὡς ἐκ ταύτης ἔστιν τά τε πολιτικὰ δίκαια                        que de ésta es observar tanto la política justa                  
καὶ τὰ τῶν ἰδιωτῶν πάντα κατιδεῖν·                                  como todas las cosas de los ciudadanos;            
κακῶν οὖν οὐ                                                                            que de las cosas malas ciertamente no        
[326b] λήξειν τὰ ἀνθρώπινα γένη,                                       [326b] cesarán la humana especie,
πρὶν ἂν ἢ τὸ τῶν φιλοσοφούντων ὀρθῶς                          hasta que la especie de los filosofan justamente           
γε καὶ ἀληθῶς γένος εἰς ἀρχὰς ἔλθῃ                                  y, de cierto, verdaderamente haya llegado al poder    
τὰς πολιτικὰς ἢ τὸ τῶν δυναστευόντων                            o la de los que administran las políticas          
ἐν ταῖς πόλεσιν ἔκ τινος μοίρας θείας                               en las ciudades por un destino divino           
ὄντως φιλοσοφήσῃ.                                                                 realmente haya filosofado.   
Nota: La traducción, mal que bien, es cosecha propia.j.-c.o.r.