domingo, 27 de septiembre de 2015

Semonídes y la misoginia - Yambos 37-42 (6ª Parte)


Σημονίδης                                                                                 Semonídes
α μ β ο ι                                                                                     Yambos

ὥσπερ θάλασσα πολλάκις μὲν ἀτρεμής                           Como el mar, muchas veces tranquilo
ἕστηκ' ἀπήμων χάρμα ναύτηισιν μέγα                              permanece propicio, alegría grande para los marinos,   
θέρεος ἐν ὥρηι, πολλάκις δὲ μαίνεται                              en la estación de verano, muchas veces se embravece       
βαρυκτύποισι κύμασιν φορευμένη·                    40           en atronadoras olas removiéndose.     
ταύτηι μάλιστ' ἔοικε τοιαύτη γυνή                                     A éste en gran manera semeja tal mujer 
ὀργήν· φυὴν γὰρ ἄλλοτ' ἀλλοίην ἔχει.                              
en carácter: pues una naturaleza una vez, otra diferente otra vez tiene.   
Notas:
             La bibliografía empleada, y no referenciada, para el comentario de este texto es múltiple y variada. De cualquier manera, considérese citada toda persona o entidad, que piense que se haya tomado parte del texto de alguna de sus publicaciones.
             La traducción, mal que bien, es cosecha propia.


j.-c.o.r.

martes, 22 de septiembre de 2015

Semonídes y la misoginia - Yambos 27-36 (5ª Parte)


Σημονίδης                                                                                   Semonídes
α μ β ο ι                                                                                      Yambos

τὴν δ' ἐκ θαλάσσης, ἣ δύ' ἐν φρεσὶν νοεῖ·                          Y a otra del mar, la cual en dos sentidos piensa:  
τὴν μὲν γελᾶι τε καὶ γέγηθεν ἡμέρην·                                 este día ríe y está alegre;  
ἐπαινέσει μιν ξεῖνος ἐν δόμοισ' ἰδών·                                  
la ensalzará a ella un forastero en su casa viéndola:                      
«οὐκ ἔστιν ἄλλη τῆσδε λωίων γυνή                    30             “no hay otra mujer mejor que esa  
ἐν πᾶσιν ἀνθρώποισιν οὐδὲ καλλίων.»                              entre todas las mortales ni más hermosa.”  
τὴν δ' οὐκ ἀνεκτὸς οὐδ' ἐν ὀφθαλμοῖσ'ἰδεῖν                      pero al otro, ella, no soportable, y que ni con los ojos la miren  
οὔτ' ἆσσον ἐλθεῖν, ἀλλὰ μαίνεται τότε                               ni que muy cerca vayan, sino se enfurece entonces        
ἄπλητον ὥσπερ ἀμφὶ τέκνοισιν κύων,                                espantosamente
 como junto a sus crías una perra,                                      
ἀμείλιχος δὲ πᾶσι κἀποθυμίη                              35              agria con todos y desagradable      
ἐχθροῖσιν ἴσα καὶ φίλοισι γίγνεται·                                      
para enemigos igual que para amigos resulta.  


Comentario del texto

27.- τὴν δ' ἐκ θαλάσσης, ἣ δύ' ἐν φρεσὶν νοεῖ·    ||  “Y a otra del mar, la cual en dos sentidos piensa:                 
τὴ
ν δ' κ θαλάσσης, ἣ δύ' ν φρεσὶν νοεῖ]
aliteración, figura de dicción que repite la primera letra de las palabras. Homoteleutia, semejanza entre los finales de dos palabras próximas en el discurso, de dos frases o miembros de frase. τὴν] acusativo singular femenino del artículo ὁ, ἡ, τό con significado de pronombre; primitivamente fue pronombre demostrativo (acentuado en este sentido así: , , τό). Se halla usado como pronombre demostrativo en Homero y en los trágicos, y a veces en prosa ática, pero también se encuentra con la significación de artículo. El artículo ὁ, ἡ, τό conserva su antiguo valor de demostrativo, cuando va seguido de la partícula δε y en la construcción correlativa: μεν... δε “el uno... el otro”. δ'] por δ, elisión, es la supresión de una vocal o diptongo (αι, οι) breves finales de palabra, cuando la siguiente comienza por vocal o diptongo. Su signo es el apóstrofo (). δ, conjunción adversativa “y, pero”; forma debilitada de δ. Partícula que va pospuesta, nunca ocupa el primer lugar en la frase. Muchas veces en función copulativa significando “y, también, además, asimismo”. ἐκ] ante vocal ξ, preposición de genitivo “de, desde”, rige a θαλάσσης. θαλάσσης] forma épica y jónica, genitivo singular de θάλασσα -ης “mar”, ático θάλαττα -ης. Confróntese con talasocracia”. ] nominativo singular femenino de ὃς ἥ , pronombre relativo “que, el cual. Primitivamente este pronombre fue demostrativo; en este sentido significa “éste, ese, aquel”, a veces tiene valor de pronombre personal “él, ella, ello”. ὃς ἥ ὅ (< *io); está relacionado con el pronombre relativo e interrogativo (qui), que se forma a partir de *quo-i . En sánscrito   yá  yát  se forman sobre las raíces  (< *io) y ka (< *quo) respectivamente; cfr. latín qui quae quod (< *quo-i); lituano jìs; frigio ιόςel que”. δύ'] por δύο;  elisión, es la supresión de una vocal o diptongo (αι, οι) breves finales de palabra, cuando la siguiente comienza por vocal o diptongo. Su signo es el apóstrofo (). De δύο-δυοῖν “dos”. Se declina para el masculino, femenino y neutro: nominativo y acusativo δύο, genitivo y dativo δυοῖν. En Homero y en poesía δύο funciona a veces como genitivo o como dativo y en ático se hallan algunos ejemplos comparables. δύο es indeclinable en griego moderno. δύ'] dativo plural, concierta con φρεσὶν, y les rige ἐν, formando un giro preposicional (δύ' ἐν φρεσὶν “en dos sentidos”). La forma más antigua en composición es δι- o δις- , cfr. δι-χώς “en doble sentido”, δ-στομος -ον“doble abertura, doble entrada”, δισ-χίλιοι -αι -α “dos mil”. ἄμφω “ambos” se declina como  δύο. pero con ω (cfr. latín ambo - o larga-), pero suele emplearse en su lugar ἀμφότερος -α -ον “ambos, los dos, uno y otro”. Confróntese con bellum, de la forma arcaica y poética duel-lumguerra”; cfr. con italiano duel-lo, francés o inglés duel, español duo,duelo, dualidad” o sánscrito dvaitadualidad”, del sánscrito dva - dvi - dusdos”; latín duo - duae - duodos”;  alemán zwei; inglés two, twice “dos veces”; para el cambio de la inicial du- por b- , nótese b-is de du-is. Tal vez bellum tenga que ver con sánscrito vrsanmacho, fuerte”. ἐν] preposición de dativo “en, dentro de, entre, en medio de”. Poético y épico ἐνί, épico εἰν y εἰν. ἐν sin régimen funciona como adverbio “adentro, ahí dentro”, y generalmente va seguida de δέ o de γε. φρεσὶν] dativo plural de  φρήν-φρενός, propiamente es “la membrana que envuelve un órgano, membrana de una víscera, corazón, entrañas”, también “mente, espíritu, sentido, sentimiento, pensamiento, voluntad”. Tema φρεν-. Nótese como en este nombre-raíz, sin sufijo, el nominativo φρήν se caracteriza por una larga (η), en cambio, el genitivo φρενός por una breve (ε), el dativo plural φρα-σί por una α que representa la ausencia de vocal (grado cero) y estas dos últimas formas están igualmente marcadas por el lugar del tono. Estas variantes de tono y de vocalismo son procedimientos gramaticales muy comunes en indoeuropeo. Por tanto, hay que tenerlas en cuenta para explicar ciertas formas arcaicas del griego. νοεῖ] 3ª persona singular presente indicativo activo de νοέω “percibir, pensar, observar“. Confróntese español “noética”. ἐκ θαλάσσης] genitivo de origen. δύ' ἐν φρεσὶν] anástrofe, hipérbaton que consiste en posponer la preposición detrás de su régimen, entre dos complementos o entre el adjetivo y el sustantivo regidos por ellas. Es muy frecuente en poesía. Nótese como la preposición (ἐν) se coloca elegantemente entre el adjetivo y el sustantivo, siempre antepuesto al último.  


28.- τὴν μὲν γελᾶι τε καὶ γέγηθεν ἡμέρην·    ||  “este día ríe y está alegre;”   
τν μὲν γελᾶι τε κα γέγηθεν ἡμέρην] aliteración y homoteleutia. τὴν] acusativo singular de ὁ, ἡ, τό, artículo, en este contexto funciona como un adjetivo demostrativo o un artículo indefinido, concierta con ἡμέρην (τὴν ἡμέρην “este día, un día”). γελᾶι] ι adscrita (γελᾶι) / ι suscrita (γελ < γελάει), 3ª persona singular presente indicativo activo de γελάω “brillar; reír”. La ι, que no se pronuncia, aunque aparece representada en la escritura, se coloca debajo de la vocal y, por eso se llama iota suscrita (, y ).  o se coloca a la derecha de la vocal, generalmente mayúscula, y se llama iota adscrita (Aι, Hι y Ωι). Los diptongos impropios son: Aι (), Hι (ῃ) y Ωι (). Los diptongos griegos propios son: αι, ει, οι / αυ, ευ, ου, y además, ηυ, υι y ωυ. Confróntese españolgeloterapia”. τε καὶ] polisíndeton: consiste en en la coordinación de varios elementos lingüísticos mediante abundantes y reiteradas conjunciones. γέγηθεν] 3ª persona singular perfecto 2º indicativo activo de γηθω “alegrarse,estar alegre”; perfecto 1º γεγήθηκα. El perfecto, expresando el estado, se sitúa en el presente; por tanto, puede hallarse asociado a un presente (γελᾶι [presente] τε καὶ γέγηθεν [perfecto]); nótese una construcción similar en Aristófanes, Paz 335: ἥδομαι καὶ γέγηθα “yo me complazco y estoy alegre, yo me alegro y estoy feliz”. ἡμέρην] acusativo singular de ἡμέρα -ας “día”; épico y jónico ἡμέρη -ης, dórico ἀμέρα -ας, lócrida ἀμάρα -ας, cfr. con μαρ - ἤματος “día”. Confróntese con españolhemeroteca, hemeropatía”.

29.- ἐπαινέσει μιν ξεῖνος ἐν δόμοισ' ἰδών·    ||  “la ensalzará a ella un forastero en su casa viéndola:” 
παινέσει μιν ξεῖνος ν δόμοισ' ἰδών] aliteración y homoteleutia. ἐπαινέσει] persona singular futuro indicativo activo o 3ª persona singular aoristo subjuntivo activo de ἐπαινέω “ensalzar, elogiar, alabar”, eólico ἐπανημι; laconio  ἐπαινω; de ἐπque aumenta y refuerza la acción del verbo y αἰνέω “contar; alabar, aprobar”. μιν] acusativo singular (raramente en plural) de un pronombre personal épico y jónico de 3ª persona, inusitado en los demás casos, y que se halla empleado por el acusativo singular, rara vez del plural de αὐτός -ή - “él, ella, ello”. En los dialectos jónico y ático aparece (casi únicamente en los textos literarios) μιν, pronombre anafórico átono equivalente a αὐτόν, acusativo singular de αὐτός - -, más que un demostrativo, sería un pronombre personal de 3ª persona. μιν es un tema en ι, cuya estructura es muy oscura. Aparece en jónico, en particular en Homero y Herodoto, también atestiguada en las tablilla micénicas; aparece también νιν en algunas inscripciones dóricas, en Píndaro y en los trágicos. El indoeropeo parece haber conocido anafóricos en *-ι y es posible que μιν sea un anafórico que responde al tema de un demostrativo raro, sánscrito ama-. ξεῖνος] forma jónica y poética por ξένος, nominativo singular de ξένος -ου “huésped, extranjero”. Confróntese español xenofobia, xenófobo”. ἐν] ἐν (en composición μ-, γ-, λ-), preposición de dativo “en, dentro de, sobre (lugar); entre, en medio de, en (tiempo)”. Poético y épico ἐνί, épico εἰν y εἰν. ἐν sin régimen funciona como adverbio “adentro, ahí dentro”, y generalmente va seguida de δέ o de γε. Generalmente ἐν con dativo tiene sentido locativo. δόμοισ'] elisión por δόμοισι, forma eólica, dórica y épica por δόμοις, dativo plural de δόμος -ου “construcción, casa”; cfr. con δομω “construir”, con latín domus “casa, morada” , con español  domótica, domo”. En cuanto a latín domus “casa” diremos que a pesar de ser de la 2ª declinación es femenino (griego δμος, -ου es masculino). Se explica comparando esta forma con las correspondientes en las distintas lenguas indoeuropeas. Entonces se advierte que no era de la 2ª declinación, sino un tema en consonante (*dems / doms), al que se añadió indebidamente el sufijo -os. Pero como en la 2ª declinación eran todos los nombres masculinos, se convirtió en un tema en -u pasando a la 4ª declinación. ἰδών] nominativo singular masculino de ἰδών, -οῦσα, -ν, participio aoristo 2º de εἴδω “ver” (verbo inusitado en el presente activo, donde le sustituye ὁράω) y del propio ὁράω “ver, mirar”. Los tiempos de este verbo (ὁράω) pertenecen a tres radicales distintos (ὁρα-, π- ἰδ-). Así, tenemos futuro ὄψoμαι, aoristo εἶδον, perfecto όρακα. A pesar de ser un tema en -αω (ὁράω) en Homero aparecen formas como ὁρω, ὁράσασθαι en vez de ὁράω, ὁράεσθαι, que son púramente artificiales y debidas a diéctasis (distensión), fenómeno que se produce en la lengua homérica, por el cual ciertos verbos griegos presentan grafías asimiladas, del tipo ὁρóω (por ὁράω), μνó (de μν), y a necesidades métricas. En griego ciertos lexemas por su sentido convenían especialmente a un tema definido, ya el presente, ya el aoristo o el perfecto. De ello resulta que para una misma noción se han podido utilizar, en los diferentes temas verbales, radicales diversos: para decir “ver”, tenemos un presente ὁράω, pero futuro ὄψoμαι (cfr. con φθαλμς -ο ojo”), aoristo εἶδον (de οδα saber” y de latín uiderever”); el perfecto, por ultimo, se formaba según los dialectos sobre el radical de presente, ἑόρακα, o sobre el de futuro , con una estructura distinta y cambiante además en activa y en media πωπα y μμαι. Confróntese κάτ-οπτον -ου “espejo”con ὄψoμαι (futuro de ὁράω); εἴδωλον -ου “imagen” con εἶδον (aoristo de ὁράω).  

30.- οὐκ ἔστιν ἄλλη τῆσδε λωίων γυνή     ||  “ “no hay otra mujer mejor que esa…”    
οὐκ ἔστι
ν ἄλλη τῆσδε λωίων γυν] homoteleutia. οὐκ] ante vocal no aspirada; adverbio “no”, ante consonante οὐ, ante espíritu áspero οὐχ. ἔστιν] 3ª persona singular presente indicativo de εἰμί “ser, estar”. εἰμί “ser” es un verbo defectivo que sólo tiene tema de presente (activo) y tema de futuro (medio), el tema de aoristo (fuerte) y el de perfecto (fuerte) se toman del verbo γίγνομαι “llegar a ser, ser hecho, ser”. Tema σ-, latín es-se; en la segunda persona de tiempos secundarios aparece la antigua desinencia -σθα de perfecto (-σθα, 2ª persona singular imperfecto). Entre los fenómenos fonéticos destables, observamos la pérdida de la σ del tema y alargamiento de la la ε (presente indicativo: ἐσ-μί > εἰμί); pérdida de la σ intervocálica y contracción (presente subjuntivo:  σ-ω > ; optativo presente: ἐσ-ίην > εην) ; vocalización en α de la desinencia ν de la primera persona del singular de tiempos secundarios (imperfecto: σ-ν > [σ]-ν > ἦν o σ-ν > [σ]-α > ). ἄλλη] nominativo singular de ἄλλος -η -ον «otro, diferente”, concierta con γυνή. ἄλλος de ἄλ-yος, cfr. con latín alius “otro, diferente”; chipriota αἴλος. Está relacionado con español “alótropo, alóctono, alomorfo”. τῆσδε] genitivo singular del demostrativo de primera persona ὅδε-ἥδε-τόδε este, esta, esto” (latín hic, haec, hoc), está formado del artículo ὁ, ἡ, τό con el sufijo demostrativo -δε (latín hicce, haecce, hocce); confróntese con los adverbios indicando dirección del tipo οἴκαδεa casa”. La partícula enclítica δε viene a indicar presencia o actualidad. Suele usarse para designar una cosa o una persona presente, a veces la misma persona que habla, así como οὗτος-αὕτη-τοῦτο (latín hic haec hoc “éste, ésta, esto”; iste, ista, istud “ese, esa, eso”) expresa la idea de una persona o cosa ya mencionada. ὅδε puede tomar al final de sus formas una ι acentuada (), de valor puramente enfático, que hace desaparecer las vocales breves finales (δ, οὑτοσ, τουτ). En jónico (Homero, Hipócrates) se encuentra un dativo plural τοῖσδεσσι y τοῖσδεσι con extensión de la flexión a la partícula; en eólico τνδεων en Alceo (Fragmento 126). El ático presenta también la forma δ con la partícula demostrativa *-i. Este demostrativo no se emplea en absoluto en laκοινή’ y ha desaparecido en el griego moderno. En ὅδε diversos dialectos presentan demostrativos formados con otras partículas: tesalio oνε, arcadio oνι, arcadio-chipriota oνυ; esta última forma se explica fácilmente si pensamos en la partícula enclítica -νυ (τοί-νυν [ante consonante] o τοί-νυ [ante vocal]). λωίων] ι adscrita (λωίων) / ι suscrita (λων), ático contracto λων -ον, nominativo singular femenino del adjetivo de dos terminaciones  λωίων -ον “mejor”, comparativo de ἁγαθός -ή -όν “bueno”, concierta con γυνή. A veces el tema de comparativo y superlativo no responden a ningún tema del adjetivo formado sobre la misma raíz. γαθς tiene de comparativo μενων -ον mejor” (de etimología oscura), ρεων -ον (poético), βελτων -ον (poético βλτερος -η -ον), jónico κρεσσων -ον (ático κρεττων -ον), λωίων -ον (ático λων -ον, poético λωίστερος -η -ον),  φρτερος -η -ον (poético), recto y raro γαθτερος -η -ον; γαθς tiene superlativo ριστος -η -ον, βλτιστος -η -ον (poético  βλτατος), κρτιστος -η -ον (poético κρτιστος -η -ον), λωίστος -η -ον o λστος -η -ον, φρτατος (poético) y φριστος -η -ον (poético), recto y raro γαθτατος. Confróntese español “agatófilo”. γυνή] nominativo singular de γυνή γυναικός: “mujer, esposa; hembra (de los animales)”; dórico γυν, eólico γνη, beocio βαν; γυνή forma acusativo singular γυνακα, eólico γυνήν, dórico γυνν. Sustantivo irregular de doble tema (γυν-, γυναικ-). Es posible que γναι sea un antiguo vocativo anómalo de γυνή y que el resto de la flexión se haya formado sobre γναι con alargamiento κ. Es de notar la variación en el lugar del tono que se produce en γυν γυναικς. De manera general, en los temas monosilábicos el tono recae sobre la sílaba radical en el nominativo y en el acusativo y en la final en los casos indirectos (genitivo, dativo). Asi, “θήρ-θηρός “animal, fiera” se diclina en singular: nominativo θήρ , acusativo θρα, genitivo θηρός, dativo θηρ, y en plural nominativo θρες, acusativo θρας, genitivo θηρν, dativo θηρσ, y en dual genitivo y dativo θηρον; pero también θήρεσσι (dativo plural épico). Este hecho se observa también en sánscrito. La regla no se aplica en los participios monosilábicos como  ὦν, ὄντος (participio presente de εἰμί “ser, estar”), ni en el pronombre interrogativo τίς-τί (genitivo singular τίνος y dativo singular τίνι, etc.). Ciertos nombres solamente presentan la alternancia en singular y en dativo de plural: οὔς- ὠτός “oreja, oído“; frente al nominativo singular οὔς, tenemos genitivo singular ὠτός, dativo singular ὠτ, dativo plural ὠσ, pero genitivo plural ὤτων. Igualmente, εἷς-μία-ἕν, que no tiene plural, forma el genitivo singular νός, dativo singular νί; pero sus compuestos οὐδείς “ninguno, nadie“ y μηδείς “ni uno, ninguno, nadie“, el genitivo sigular es οὐδενός y el dativo singular οὐδεν, mientras que el plural es οὐδνων y οὐδσι. Igualmente sucede con algunas palabras con nominativo disilábico: κύων-κυνός “perro, perra”, μήτηρ-μητρός “madre”, πατήρ-πατρός “padre”, γαστήρ-γαστρός “vientre, estómago” y, por extensión, a  γυνή-γυναικός “mujer, esposa”, θυγάτηρ-τρός “hija”. En cuanto a γυνή, los cómicos presentan un acusativo singular γυνήν, en el plural aparece el nominativo γυνα y acusativo  γυνάς, todas estas forma evidentemente rehechas. El griego moderno ha creado un nominativo γυναῖκα “la mujer”. τῆσδε] genitivo comparativo. El segundo término del comparativo se construye en genitivo o en el mismo caso que el primer término precedido de la conjunción (latín quam). 

31.- ἐν πᾶσιν ἀνθρώποισιν οὐδὲ καλλίων.     ||  “entre todas las mortales ni más hermosa.” ”             
ν πᾶσιν ἀνθρώποισιν οὐδὲ καλλίων] homoteleutia. ἐν] preposición de dativo “en, dentro de, entre, en medio de”. Poético y épico ἐνί, épico εἰν, εἰν y εἰν. ἐν sin régimen funciona como adverbio “adentro, ahí dentro”, y generalmente va seguida de δέ o de γε. πᾶσιν] dativo plural de πᾶς-πάσα-πάν “todo”, eólico πας; arcaico femenino πά(ν)σα. Es de notar la variación en el lugar del tono que se produce en el adjetivo πᾶς-πάσα-πάν. De manera general, en los temas monosilábicos el tono recae sobre la sílaba radical en el nominativo y en el acusativo y en la final en los casos indirectos (genitivo, dativo). Sin embargo. el adjetivo πᾶς presenta παντός, παντί, frente a πάντων, πᾶσι. Además, en el adjetivo πᾶς παντός se espera un neutro παν (con α breve), de *παντ; dicha forma se encuentra a en ἅπαν con αν breve, cfr. con también παν (con α breve) en Píndaro, Olímpicas 2,85, Safo 66, y en los compuestos: παν-αἰόλος “de varios colores, resplandeciente”; pero en la forma simple hallamos en jónico-ático παν con una α larga tomada de πᾶς, que se explica también por el carácter monosilábico de la palabra. ἀνθρώποισιν] forma épica, jónica y eólica usada por ἀνθρώποις, dativo plural de ἄνθρωπος-ου “hombre, ser humano, mortal”.  ἄνθρωπος es el término genérico para designar al hombre al individuo, es un término complejo y de etimología desconocida. Su raíz, al igual que la de muchísimas otras palabras, no han podido ser identificada; incluso el término πατήρ-πατρός “padre”, que tiene correspondencias evidentes en las demás lenguas indoeuropeas, aun así su raíz tampoco se ha podido identificar. ἄνθρωπος, en cuanto a su significado, puede tener un tratamiento múltiple y variable, propiamente es “hombre, ser humano, mortal”; en plural “los hombres, la humanidad, el mundo”. ἀνθρώποισιν] parece que se refiere a un femenino plural y podría ser equivalente, con sentido despectivo, a ἄνθρωπος -ου “mujer, mortal, sirvienta, esclava”. Confróntese con español “antropomórfico, antropología”. οὐδὲ] “y no, ni, ni siquiera”, adverbio y conjunción coordinada copulativa, como adverbio es con relación a μηδ lo que es οὐ con relación a μ. καλλίων] nominativo singular femenino de καλλίων-ίον “más hermosa”, comparativo de καλός - -όν “hermoso”, superlativo κάλιστος -η -ον; καλός forma compuestos de las formas καλλι- y καλo- (καλλί-ζωνος -oν “bien ceñido, de hermosa cintura”; καλλί-κομος -ή -όν “de hermoso cabello”); concierta con γυνή. 

32.- τὴν δ' οὐκ ἀνεκτὸς οὐδ' ἐν ὀφθαλμοῖσ' ἰδεῖν     ||  “pero al otro, ella, no soportable, y que ni con los ojos la miren..."
τὴν δ' οὐκ ἀνεκτὸς οὐδ' ἐν φθαλμοῖσ' ἰδεῖν] aliteración y homoteleutia. τὴν] se refiere a ἡμέρην (verso 28), acusativo singular femenino de ὁ, ἡ, τό, artículo con significado de pronombre demostrativo. ἀνεκτὸς] nominativo singular femenino de ἀνεκτς - ν “soportable”, adjetivo verbal de ἀνέχω “levantar; soportar, aguantar”; de ν con significado de dirección hacia adentro o hacia arriba “en contra, hacia arriba” y  ἔχω “tener”. En relación con ἔχω diremos que el griego contaba, frente a un aoristo con numerosos temas de presente; así para la raíz *segh- el griego contaba con ἴσχω “retengo” al lado de ἔχω “tengo”, tema σεχ-; nótese en la alternancia vocálica el grado cero de ἔσχον (aoristo 2º indicativo activo), ἔσχηκα (perfecto indicativo activo). El aumento temporal en los verbos que empiezan por vocal se realiza por medio del alargamiento de la vocal o diptongo iniciales. En el caso presente, y según la regla general, la ε del aumento silábico al encontrarse con la ε inicial del verbo se alargaría en η; sin embargo, el verbo ἔχω tiene aumento en ει. Este aumento sería propiamente silábico, porque según hemos indicado el tema verbal de ἔχω es σεχ-, y para formar el imperfecto antepondría la ε del aumento silábico al tema  ε-σεχ-, la σ entre vocales desaparece (ε-[σ]εχ-), y por contracción ε + ε = ει. Alguno de sus compuestos como ἀνέχω “levantar” tiene doble aumento, o sea, antes y después de la preposición componente: ν-ειχμην (imperfecto medio-pasivo). Se refiere a γυνή “mujer” (verso 30). οὐδ'] elisión, por οὐδέ. ἐν] ἐν (en composición μ- [ante β, μ, π, φ, ψ]; γ- [ante γ, κ, ν, χ]; λ- [ante λ]), preposición de dativo “en, dentro de, sobre (lugar); entre, en medio de, en (tiempo)”. Poético y épico ἐνί, épico εἰν y εἰν. ἐν sin régimen funciona como adverbio “adentro, ahí dentro”, y generalmente va seguida de δέ o de γε. Generalmente ἐν con dativo tiene sentido locativo. ὀφθαλμοῖσ'] elisión, por ὀφθαλμοῖσι, dativo plural poético, jónico y eólico de ὀφθαλμός -οῦ “ojo, vista, mirada, rostro”, cfr. con ὄψις-εωςvista”; ὄψ-ὄπος vista”, de la raíz π- “ver”, cfr. con ὄψoμαι (futuro de ὁράω “ver”) y españoloftalmológico, oftalmología”. ἰδεῖν] infinitivo aoristo 2º activo épico dórico de ὁράω [εἴδω] “ver, mirar”. Los tiempos de ὁράω pertenecen a tres radicales distintos (ὁρα-, π- ἰδ-). Así, tenemos futuro ὄψoμαι, aoristo εἶδον, perfecto όρακα. A pesar de ser un tema en -αω (ὁράω) en Homero aparecen formas como ὁρω, ὁράσασθαι en vez de ὁράω, ὁράεσθαι, que son puramente artificiales y debidas a diéctasis (distensión), fenómeno que se produce en la lengua homérica, por el cual ciertos verbos griegos presentan grafías asimiladas, del tipo ὁρóω (por ὁράω), μνó (de μν), y a necesidades métricas. En griego ciertos lexemas por su sentido convenían especialmente a un tema definido, ya el presente, ya el aoristo o el perfecto. De ello resulta que para una misma noción se han podido utilizar, en los diferentes temas verbales, radicales diversos: para decir “ver”, tenemos un presente ὁράω, pero futuro ὄψoμαι (cfr. con φθαλμς -ο ojo”), aoristo εἶδον (de οδαsaber” y de latín uiderever”); el perfecto, por ultimo, se formaba según los dialectos sobre el radical de presente, ἑόρακα, o sobre el de futuro , con una estructura distinta y cambiante además en activa y en media πωπα y μμαι. Confróntese κάτ-οπτον -ου “espejo”con ὄψoμαι (futuro de ὁράω); εἴδωλον -ου “imagen” con εἶδον (aoristo de ὁράω). Este infinitivo épico (ἰδεῖν) podría funcionar como intransitivo y significar “hacerse visible, mostrarse”y traduciríamos este verso: τὴν [ἡμέρην] δ' οὐκ ἀνεκτὸς οὐδ' ἐν ὀφθαλμοῖσ'ἰδεῖν “pero al otro [día], ella, no soportable, entre las miradas no se muestra”. τὴν μὲν ἡμέρην (verso 28) τὴν δ'] construcción correlativa “este día… al otro; este día… pero al otro”…    οὐκ ἀνεκτὸς] “no soportable, insoportable”, litote, consiste en expresar negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. οὐδ'... οὔτ' (verso 33)... ἀλλὰ (verso 33)] construcción coordinada “ni... ni... sino”, polisíndeton, consiste en en la coordinación de varios elementos lingüísticos mediante abundantes y reiteradas conjunciones. 

33.- οὔτ' ἆσσον ἐλθεῖν, ἀλλὰ μαίνεται τότε    ||  “ni que muy cerca vayan, sino que se enfurece entonces...”       
οὔτ' σσον ἐλθεῖν, λλὰ μαίνεται τότε] aliteración y homoteleutia. ἆσσον] adverbio “más cerca, muy cerca”; dórico ἆσσιον. Adverbio comparativo de ἄγχι “junto, al lado de”. Nótese que el tema del comparativo no responde a ningún tema del adjetivo formado de la misma raíz. ἄγχι adverbio de lugar “junto a, al lado de [con genitivo o dativo]”. ἐλθεῖν] infinitivo aoristo 2º activo de ἔρχομαι “ir, venir, marchar, caminar”, tema: ρχ-, λθ-, de *ser-gh-, cfr. con latín serpō, sánscrito sárpati de *ser-p-; ἕρπωir, arratrarse”, de *ser-moverse; en ático los modos oblicuos (todos menos el indicativo) del presente, el imperfecto y el futuro son sustituidos por formas de εἶμι; aoristo 2º ἦλθον, perfecto ἐλλυθα. Nótese que ciertos lexemas (unidad mímima de significación correspondiente al léxico y que puede integrarse en un conjunto de formas flexivas) por su sentido convenían especialmente a un tema definido, ya el presente, ya el aoristo, ya el perfecto. De ello resulta que para una misma noción se han podido utilizar , en los diferentes temas verbales radicales diversos: ἔρχομαι “yo voy”, frente a εἶμι “yo iré”, que es propiamente un tema de presente, pero que suele tener significado de futuro, y ἦλθον “yo fui”. El griego tuvo algunos sufijos de presente caracterizados por una oclusiva γ, κ, χ (gutural), τ, θ (dental), que suelen aportar dobletes a otros tipos de presente (ἔρχομαι // εἶμι), a veces subrayando el término de la acción. El sufijo -θo- expresando el término de la acción se prestó a suministrar formas de aoristo que podrían explicar la forma ἦλθον (homérico λυθον), aoristo 2º de ἔρχομαι, formado sobre un tema *el-. Nótese la variación del vocalismo (ἦλ(-)θον // ἐλλυθα (grado cero) //  εἰλλoυθα. La lengua homérica generalizó el vocalismo en o, aunque en los temas con diptongo en u el vocalismo o se perdió. ἀλλὰ] conjunción adversativa “pero, mas”; después de oraciones negativas “sino, más que”. μαίνεται] 3ª persona singular presente indicativo medio de μαίνω “volverse loco, enloquecer”, en voz media “estar loco, estar furioso, enfurecerse”; tema: μαν-  , futuro medio μανομαι, aoristo μηνα, perfecto μέμηνα. μαίνω pertenece al grupo de los verbos líquidos, tema verbal terminado en λ, μ, μν, ν, ρ; presente terminado en -λω, -μω, -μνω, -νω, -ρω. Características: 1) El tema de presente rara vez es igual al tema verbal. Suele formarse con el sufijo jο, cuya j, si el tema verbal termina en λ, se combina con ella en λλ, y, si el tema verbal termina en otra líquida, cae y produce por compensación el alargamiento de la vocal anterior. 2) El tema de futuro activo y medio se forma del tema verbal puro con la j del sufijo de presente vocalizada en ε y la σ de futuro, pero esta σ cae entre vocales , dando lugar a formas contractas semejantes a las del presente de los verbos contractos en -ω. 3) El tema de aoristo activo y medio se forma también con la j del sufijo de presente sin vocalizar y la σ de aoristo, pero esta σ cae, y al caer también la j, se produce por compensación el alargamiento de la vocal anterior: α en η, ο en α, si va precedida de ι o ρ; ε en ει. Además, se  producen también los siguientes fenómenos: 1) Los verbos disílabos en -λω y -ρω con vocal ε sufren la alternancia de esta vocal en α en el perfecto. 2) Los verbos en -μω, -μ(ν)ω (en que la ν es un sufijo) y algún otro, toman, para formar el perfecto, la j del presente vocalizada y alargada en η. 3) Algunos verbos en -νω forman el perfecto sin la ν. La mayor parte de los verbos en -νω disimilan la ν final del tema verbal en σ, o rara vez la asimilan en μ, ante las desinencias de perfecto medio-pasivo que empiezan por μ. Así: φανομαι “ser mostrado”, tema verbal: φαν- , perfecto pasivo πφασμαι; sin embargo, μαίνω < *μαν-yω, tema: μαν- , perfecto pasivo μεμνημαι. Es de notar como el elemento -η- se inserta frecuentemente entre la raíz y la característica  en futuro, en aoristo y en perfecto en los verbos cuyo presente se forma con el sufijo *ye. Muy raramente, el elemento que se inserta es -ω- cuando el presente se forma con el sufijo *yo. τότε] adverbio “entonces, en aquel tiempo; en otro tiempo”, dórico τόκα, eólico τότα

34.- ἄπλητον ὥσπερ ἀμφὶ τέκνοισιν κύων,      ||  “espantosamente como junto a sus crías una perra,          
πλητον ὥσπερ μφὶ τέκνοισιν κύων] aliteración y homoteleutia. ἄπλητον] forma épica y jónica usada por ἄπλατον, de ἄπλητος -ον “terrible, horrible”, acusativo singular neutro, equivalente a un acusativo adverbial espantosamente, terriblemente, horriblemente”, de α- con sentido privativo “no, in-, des-“ y πελζω “acercarse”, nótese πλτο (forma épica por πλτο, 3ª persona singular aoristo 2º medio de πελζω); cfr. con antiguo eslavo pleti “escardar”, lituano plé-siu “desgarrar”. ὥσπερ] adverbio “como, lo mismo que, de igual modo que”. ἀμφὶ] preposición de genitivoalrededor de, acerca de”; de dativoalrededor de, junto a, al lado de; de acusativoalrededor de, hacia, poco más o menos, con relación a; aquí de dativo “alrededor de, junto a, al lado de”. Confróntese con antiguo indio abhi, latín amb-, galo ambi-, galés am-, antiguo alto alemán umbi, del indoeuropeo *ambhi y *bhi. τέκνοισιν] por τέκνοις, dativo plural épico y jónico de τέκνον-ου “hijo, cría, descendiente”; cfr. con  -τέκον (aoristo 2º indicativo activo de τκτωengendrar, parir”). κύων] nominativo singular femenino de κύων-κυνός “perro, perra”, tema en nasal; sustantivo irregular de doble tema (κυον- / κυν-). Al perderse la ς desinencia del nominativo, la vocal del tema, si es breve, se alarga por compensación, el vocativo presenta unas veces el tema puro, otras el tema alargado igual al nominativo. La ν del tema ante la σ del dativo de plural se pierde sin compensación. Algunos temas en ν pueden ser sigmáticos en el nominativo y vocativo singular y en ellos la ν se pierde ante la desinencia -ς (ῥίς-ινς “nariz”, tema: ιν-, nominativo y vocativo singular ῥίς o ῥίν. Nótese el grado cero κυνός, κύνα, etc., frente a κύων y κύoν (nominativo y vocativo singular respectivamente). Este sustantivo, al igual que ἵππος-ου “caballo, yegua“, βοῦς- βόος “buey, vaca“, οἶς-οἰός “oveja, carnero”, se refiere tanto a las hembras como a los machos. En indoeuropeo todos los tipos de sustantivos admiten indiferentemente ambos géneros: masculino y femenino. Nótese la variación en el lugar del tono (κων-κυνς), de manera general los temas monosilábicos llevan el tono sobre la sílaba radical en el nominativo y en el acusativo y en la final en los casos indirectos (genitivo, dativo), pero igual sucede en algunas palabras con nominativo disilábico (ἀνρ-ἀνδρς “hombre”, πατήρ-πατρός “padre”, γυν-γυναικς “mujer”, etc.). Confróntese con κυνοκφαλος-ου “cinocéfalo, de cabeza de perro”, y español “cínico, cinismo”. ὥσπερ ἀμφὶ τέκνοισιν κύων] en esta expresión comparativa, y para mejor compresión, quizá debería sobreentederse una forma verbal; entonces traduciríamos: “como junto a sus crías [lo haría] una perra”.  

35.- ἀμείλιχος δὲ πᾶσι κἀποθυμίη     ||  “agria con todos y desagradable…”  
ἀμείλιχος] nominativo singular de ἀμείλιχος -ον “agrio, desagradable, insuave, áspero, amargo, duro, implacable”; de α- con sentido privativo o negativo “no, in-, des-“ y μείλιχος “dulce, agradable amable”; cfr. con μέλιττα-ης “abeja”, μλι -ιτος “miel”; con español “melífero, melifluo, melisa”. El sufijo -ιχος indica cualidad con valor expresivo. πᾶσι] dativo plural de πᾶς-πάσα-πάν “todo”, eólico πας; arcaico femenino πά(ν)σα. Es de notar la variación en el lugar del tono que se produce en el adjetivo πᾶς-πάσα-πάν. De manera general, en los temas monosilábicos el tono recae sobre la sílaba radical en el nominativo y en el acusativo y en la final en los casos indirectos (genitivo, dativo). Sin embargo. el adjetivo πᾶς presenta παντός, παντί, frente a πάντων, πᾶσι. Además, en el adjetivo πᾶς παντός se espera un neutro παν (con α breve), de *παντ; dicha forma se encuentra en ἅπαν con αν breve, cfr. con también παν (con α breve) en Píndaro, Olímpicas 2,85, Safo 66, y en los compuestos: παν-αἰόλος “de varios colores, resplandeciente”; pero en la forma simple hallamos en jónico-ático παν con una α larga tomada de πᾶς, que se explica también por el carácter monosilábico de la palabra. Empleado sin artículo, πᾶς corresponde en singular y plural a latín omnis “todo, cada” o a totus “todo entero”, empleado con artículo corresponde en singular a totus “todo entero”, y en plural a omnes “todos”, pudiendo significar también, ya en singular, ya en plural “total” o “el conjunto de”. κἀποθυμίη] crasis, por καὶ ἀποθύμιη, nominativo singular femenino de ἀποθύμιος -η -ον “desagradable, odioso”; de ἀπcon idea de negación “in-, des-, etc.” y θυμός -oυ “ánimo, aliento, gusto, gana, gusto”. Crasis es la contracción de la vocal o diptongo final de una palabra con la vocal o diptongo inicial de otra. Su signo es la coronis (), semejante al espíritu suave. Las crasis principalmente tienen lugar con el artículo, el pronombre relativo, la conjunción καὶ y la preposición πρὸ y el pronombre personal ἐγώ.
Notas:
             La bibliografía empleada, y no referenciada, para el comentario de este texto es múltiple y variada. De cualquier manera, considérese citada toda persona o entidad, que piense que se haya tomado parte del texto de alguna de sus publicaciones.
             La traducción, mal que bien, es cosecha propia.


j.-c.o.r.