lunes, 20 de junio de 2016

Ulises desciende al Hades (HOMERO, La Odisea XI, 477-488) - 40ª Parte


Ulises desciende al Hades (HOMERO, La Odisea XI, 477-488) - 40ª Parte

ς φατ', ατρ γώ μιν μειβόμενος προσέειπον·                    Así decía, luego yo a él, respondiéndole, le dije:      
"
χιλε, Πηλος υέ, μέγα φέρτατ' χαιν,                             “Oh Aquiles, hijo de Peleo, con mucho el más bravo de los Aqueos, 
λθον Τειρεσίαο κατ χρέος, ε τινα βουλν                                yo he venido en relación con el cumplimiento de Tiresias, por si algún consejo               
εποι, πως θάκην ς παιπαλόεσσαν κοίμην·           480           me decía, con el fin de que a la Itaca rocosa llegase;                
ο γάρ πω σχεδν λθον χαιΐδος οδέ πω μς                        puesto que todavía no he llegado cerca de [la tierra] Aquea, ni todavía en mi               
γς πέβην, λλ' αἰὲν χω κακά. σεο δ', χιλλε,                       tierra he pisado, sino que constantemente yo sufro desgracias. Pero que tú, Aquiles,
ο τις νρ προπάροιθε μακάρτερος οτ' ρ' πίσσω·                ningún hombre antes más dichoso, ni ciertamente después habrá;
πρν μν γάρ σε ζων τίομεν σα θεοσιν                                     antes muy de cierto a ti, vivo, te venerábamos como a los dioses
ργεοι, νν ατε μέγα κρατέεις νεκύεσσιν                485            los Argivos, ahora, a su vez, enérgicamente reinas sobre los muertos   
νθάδ' ών· τ μή τι θανν καχίζευ, χιλλε."                         aquí estando; por tanto en nada tú, muerto, te aflijas, Aquiles.”
ς φάμην, δέ μ' ατίκ' μειβόμενος προσέειπε·                      Así yo decía, y éste a mí al punto contestándome me dijo:   
"
μ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ' δυσσε.                    “ahora a mí por la muerte no me consueles, ilustre Ulises.


Nota: La traducción, mal que bien, es cosecha propia.
           La bibliografía empleada, y no referenciada, para el comentario de este texto es múltiple y variada. De cualquier manera, considérese citada toda persona o entidad, que piense que se haya tomado parte del texto de alguna de sus publicaciones.


j.-c.o.r.

martes, 14 de junio de 2016

Ulises desciende al Hades (HOMERO, La Odisea XI, 465-476) - 39ª Parte


Ulises desciende al Hades (HOMERO, La Odisea XI, 465-476) - 39ª Parte

νϊ μν ς πέεσσιν μειβομένω στυγεροσιν           465           Y así nosotros, alternándonos con frases aflictivas, 
σταμεν χνύμενοι, θαλερν κατ δάκρυ χέοντες·                    estábamos afligidos, derramando abundante lágrima;                 
λθε δ' π ψυχ Πηληϊάδεω χιλος                                            y después vino el alma del Pélida Aquiles           
κα Πατροκλος κα μύμονος ντιλόχοιο                                  y la de Patroclo y la del irreprochable Antíloco     
Ααντός θ', ς ριστος ην εδός τε δέμας τε                                y la de Ayax, el cual el mejor era en cuanto a su figura y a su estatura
τν λλων Δαναν μετ' μύμονα Πηλεΐωνα.            470         de los demás Dánaos después del irreprochable Pélida.  
γνω δ ψυχή με ποδώκεος Αακίδαο                                             Y me reconoció a mí el alma del Eácida, de pies ligeros
καί ' λοφυρομένη πεα πτερόεντα προσηύδα·                         y luego ella, lamentándose, palabras aladas me dirigió:     
"
διογενς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' δυσσε,                               “Descendiente de Zeus, Laertiada, ingenioso Ulises,             
σχέτλιε, τίπτ' τι μεζον ν φρεσ μήσεαι ργον;                        ¡Infortunado! ¿Por qué, pues, todavía una más grande empresa en tus mientes has ideado?           
πς τλης ϊδόσδε κατελθέμεν, νθα τε νεκρο         475          ¿Cómo tú has osado al Hades bajar, donde los muertos 
φραδέες ναίουσι, βροτν εδωλα καμόντων;"                           exánimes habitan, sombras de hombres muertos?”


Nota: La traducción, mal que bien, es cosecha propia.
           La bibliografía empleada, y no referenciada, para el comentario de este texto es múltiple y variada. De cualquier manera, considérese citada toda persona o entidad, que piense que se haya tomado parte del texto de alguna de sus publicaciones.j.-c.o.r.

viernes, 10 de junio de 2016

Ulises desciende al Hades (HOMERO, La Odisea XI, 452-464) - 38ª Parte


Ulises desciende al Hades (HOMERO, La Odisea XI, 452-464) - 38ª Parte

δ' μ οδέ περ υος νιπλησθναι κοιτις                                Pero mi esposa ni mucho de mi hijo que me saciara
φθαλμοσιν ασε· πάρος δέ με πέφνε κα ατόν.                       con mis ojos permitió; antes me hirió incluso a mí mismo.
λλο δέ τοι ρέω, σ δ' ν φρεσ βάλλεο σσι·                             Pero otra cosa a ti yo te diré, y tú en tus mientes ponla: 
κρύβδην, μηδ'
ναφανδά, φίλην ς πατρίδα γααν   455             oculta, y no abiertamente, hacia tu paterna tierra 
ν
α κατισχέμεναι, πε οκέτι πιστ γυναιξίν.                            la nave dirige, puesto que ya no hay confianzas para las esposas.
λλ' γε μοι τόδε επ κα τρεκέως κατάλεξον,                         Pero, ea, a mí esto dime y exactamente expónmelo,
ε που τι ζώοντος κούετε παιδς μοο                                       si quizá, aún viviendo mi hijo, oíais     
που ν ρχομεν ν Πύλ μαθόεντι                                    o quizá en Orcómeno o en la arenosa Pilos
που πρ Μενελά ν Σπάρτ ερεί·                      460            o quizá junto a Menelao en la anchurosa Esparta;
ο γάρ πω τέθνηκεν π χθον δος ρέστης."                             pues aún no está muerto bajo tierra el noble Orestes.”             
ς φατ', ατρ γώ μιν μειβόμενος προσέειπον·                    Así decía, luego yo a él, respondiéndole, le dije:
"
τρεΐδη, τί με τατα διείρεαι; οδέ τι οδα,                                  ”Atrida, ¿por qué a mí esas cosas me preguntas? Ni nada sé,  
ζώει γ' τέθνηκε· κακν δ' νεμώλια βάζειν."                          si vive el cual ciertamente o ha muerto; malo es cosas vanas hablar.”


Comentario del texto                          

452.- δ' μ οδέ περ υος νιπλησθναι κοιτις     ||  “Pero mi esposa ni mucho de mi hijo que me saciara…”
–      ∪   ∪| –   ∪    ∪ | ∪   ∪|–     –  |   –   ∪  ∪|  –   – 
δ' μ οδέ περ υος νιπλησθναι κοιτις] aliteración, figura de dicción que repite la primera letra de las palabras. Homoteleutia, semejanza entre los finales de dos palabras próximas en el discurso, de dos frases o miembros de frase. Abreviamiento en hiato, encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y forman parte de sílabas distintas. A veces se realiza en interior de palabra. Nótese como la vocal larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal se abrevia ( δ' μ οδέ περ  [   –      ∪   | –   ∪    ∪ |  ]) y (νιπλησθναι κοιτις  [   ∪|–     –  |   –     ∪|  –   –   ]).

453.- φθαλμοσιν ασε· πάρος δέ με πέφνε κα ατόν.     ||  “con mis ojos permitió; antes me hirió incluso a mí mismo.
–       –  |  –   ∪  ∪|–   ∪    ∪| –      ∪   ∪|  –     ∪     ∪ |–    –
φθαλμοσιν ασε· πάρος δέ με πέφνε κα ατόν.] aliteración. Homoteleutia. Abreviamiento en hiato, encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y forman parte de sílabas distintas. A veces se realiza en interior de palabra. Nótese como la vocal larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal se abrevia (πέφνε κα ατόν  [  –     ∪     |–    –   ]).

454.- λλο δέ τοι ρέω, σ δ' ν φρεσ βάλλεο σσι·     ||  “Pero otra cosa a ti yo te diré, y tú en tus mientes ponla:”  
–      ∪   ∪|  ∪  ∪|–     ∪      ∪|–      ∪  ∪| –      ∪∪| –  
λλο δέ τοι ρέω, σ δ' ν φρεσ βάλλεο σσι·] aliteración. Homoteleutia.

455.- κρύβδην, μηδ' ναφανδά, φίλην ς πατρίδα γααν     ||  “oculta, y no abiertamente, hacia tu paterna tierra…”  
      –     –   |  –     ∪   ∪|  –      ∪    ∪| –    –  |  –    ∪  ∪ |   – –
κρύβδην, μηδ' ναφανδά, φίλην ς πατρίδα γααν] homoteleutia.

456.- να κατισχέμεναι, πε οκέτι πιστ γυναιξίν.     ||  “  la nave dirige, puesto que ya no hay confianzas para las esposas. 
   – ∪    ∪|–     ∪  ∪|  –   ∪   ∪|–     ∪ ∪| –     ∪    ∪|  –   –
να κατισχέμεναι, πε οκέτι πιστ γυναιξίν.] homoteleutia. Abreviamiento en hiato, encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y forman parte de sílabas distintas. A veces se realiza en interior de palabra. Nótese como la vocal larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal se abrevia (πε οκέτι  [   ∪   |–     ∪ ∪|  ]).

457.- λλ' γε μοι τόδε επ κα τρεκέως κατάλεξον,     ||  “Pero, ea, a mí esto dime y exactamente expónmelo,”
–        ∪  ∪|   –    ∪  ∪|–   ∪    ∪ |–     ∪  ∪|–     ∪   ∪| –  –
λλ' γε μοι τόδε επ κα τρεκέως κατάλεξον,] aliteración. Homoteleutia. Abreviamiento en hiato, encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y forman parte de sílabas distintas. A veces se realiza en interior de palabra. Nótese como la vocal larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal se abrevia (επ κα τρεκέως  [  –   ∪     |–     ∪  ∪|–  ]). 

458.- ε που τι ζώοντος κούετε παιδς μοο     ||  “si quizá, aún viviendo mi hijo, oíais…”     
–       ∪ ∪|–   –|–    ∪    ∪|  –  ∪ ∪|   –    ∪   ∪| ∪     
ε που τι ζώοντος κούετε παιδς μοο] aliteración. Homoteleutia. Abreviamiento en hiato, encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y forman parte de sílabas distintas. A veces se realiza en interior de palabra. Nótese como la vocal larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal se abrevia (ε που τι ζώοντος  [  –        ∪|–   –|–    ∪  ]).

459.- που ν ρχομεν ν Πύλ μαθόεντι     ||  “o quizá en Orcómeno o en la arenosa Pilos”
–      ∪   ∪ | –     ∪   ∪| –  –|–      ∪   ∪|–   ∪  ∪|–   ∪       
που ν ρχομεν ν Πύλ μαθόεντι] aliteración. Homoteleutia. Abreviamiento en hiato, encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y forman parte de sílabas distintas. A veces se realiza en interior de palabra. Nótese como la vocal larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal se abrevia ( που ν ρχομεν  [  –         ∪ | –     ∪   ∪| –  ] y Πύλ μαθόεντι  [  ∪   |–   ∪  ∪|–     ]).

460.- που πρ Μενελά ν Σπάρτ ερεί·     ||  “o quizá junto a Menelao en la anchurosa Esparta;”
–     –  |  –        ∪   ∪|∪ ∪|–       – |  –   –– –
που πρ Μενελά ν Σπάρτ ερεί·] aliteración. Homoteleutia. Abreviamiento en hiato, encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y forman parte de sílabas distintas. A veces se realiza en interior de palabra. Nótese como la vocal larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal se abrevia (Μενελά ν Σπάρτ   [  ∪   ∪| ∪|–       – |  –   ]). Hexámetro espondaico, muy raro tanto en la poesía griega como en la latina. Se tiende a evitar en el quinto pie de un hexámetro la existencia de un espondeo (‘ –   – ‘), y normalmente se limita a ciertas situaciones de necesidad métrica o mediante la búsqueda de un efecto rítmico particular (onomatopeya, etc.).

461.- ο γάρ πω τέθνηκεν π χθον δος ρέστης."     ||  “pues aún no está muerto bajo tierra el noble Orestes.”            
  –     –  |   –   –  |  –   ∪   ∪|–      ∪  ∪|∪   ∪|  –    –
ο γάρ πω τέθνηκεν π χθον δος ρέστης."] aliteración. Homoteleutia.

462.- ς φατ', ατρ γώ μιν μειβόμενος προσέειπον·     ||  “Así decía, luego yo a él, respondiéndole, le dije:” 
–    ∪   ∪   |  –    ∪    ∪|–    ∪    ∪|–     ∪  ∪|–         ∪  ∪|–   –
ς φατ', ατρ γώ μιν μειβόμενος προσέειπον] aliteración. Homoteleutia.

463.- "τρεΐδη, τί με τατα διείρεαι; οδέ τι οδα,     ||  “ ”Atrida, ¿por qué a mí esas cosas me preguntas? Ni nada sé,”   
  –     ∪∪|–    ∪   ∪|   –    ∪  ∪|–   ∪ ∪  | –   ∪  ∪|–  
"τρεΐδη, τί με τατα διείρεαι; οδέ τι οδα,] aliteración. Homoteleutia. Abreviamiento en hiato, encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y forman parte de sílabas distintas. A veces se realiza en interior de palabra. Nótese como la vocal larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal se abrevia (διείρεαι; οδέ τι οδα  [  ∪|–     | –   ∪  ∪|–   ∪  ]).

464.- ζώει γ' τέθνηκε· κακν δ' νεμώλια βάζειν."     ||  “si vive el cual ciertamente o ha muerto; malo es cosas vanas hablar.” “    
   – ∪  ∪|    –   –  | –   ∪     ∪| –        ∪  ∪|  –  ∪∪|  –    –     
ζώει γ' τέθνηκε· κακν δ' νεμώλια βάζειν."] homoteleutia. Abreviamiento en hiato, encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y forman parte de sílabas distintas. A veces se realiza en interior de palabra. Nótese como la vocal larga o diptongo (no elidido) en final de palabra ante vocal se abrevia (ζώει γ' τέθνηκε  [    ∪|    –   –  | –   ∪  ]).
Nota: La traducción, mal que bien, es cosecha propia.
           La bibliografía empleada, y no referenciada, para el comentario de este texto es múltiple y variada. De cualquier manera, considérese citada toda persona o entidad, que piense que se haya tomado parte del texto de alguna de sus publicaciones.j.-c.o.r.